Bộ Kit Học Tập Arduino UNO R3 Cơ Bản

Tài liệu tham khảo bộ Bộ Kit Học Tập Arduino UNO R3 Cơ Bản
1.http://arduino.vn/reference/howto
2. http://osoyoo.com/2017/10/30/osoyoo-ultimate-kit-for-arduino/
3. https://www.youtube.com/watch?v=rUNlCKcWTPg&feature=youtu.be
4. https://www.youtube.com/watch?v=qFAiDGM4QpU&t=429s