Giao Tiếp Cảm Biến Áp Suất MPX5010DP MPX5050GP MPX2202GP MPX53DP MPX10DP

Cảm Biến Áp Suất MPX53DP 50KPA
Cách Lắp ghép vào mạch

  1. Qua Khuếch Đại (INA126,LM358,LM324…)

Cam%20Bien%20Ap%20Suat%20MPX%20(1)

  1. Vào Vi Điều Khiển